Newsy
Newsy r.2004-2005
Newsy r.2005-2014
Redakcja


Śpiewnik
Wywiady
Konkurs
Vlepki
Tapety
Galeria


Informacje
Zasłużeni
Zarząd
Historia
45-lecie TĘCZY
WYBORY 2009
WYBORY 2013
II Memoriał
Stadion
GALERIA


O trenerze
Kadra
Transfery
Terminarz i wyniki
Tabela
STARA Galeria
Filmy
Archiwum


O trenerze
Kadra
Terminarz i wyniki
Tabela
STARA Galeria
Archiwum


Archiwum


O trenerze
Kadra
Terminarz i wyniki
Tabela
Archiwum


Trenerzy starszych
Kadra starszych
Wyniki i tabela starszych
Trener młodszych
Kadra młodszych
Wyniki i tabela młodszych
Archiwum


Trenerzy
Kadra
Wyniki i tabela
W związku z licznymi pytaniami przypominam.
Zgodnie z informacją z 13 lipca 2017r., na stronie teczakrasnik.pl nie będą przeprowadzane aktualizacje (wyniki, tabele, składy itp.). Natomiast do końca tego roku na stronie głównej będą ukazywały się najważniejsze informacje z klubu (poza relacjami pomeczowymi które nie będą już umieszczane). Na początku 2018 roku strona zostanie usunięta. Jeśli jednak wśród Państwa są osoby zainteresowane prowadzeniem tej strony to prosimy o kontakt na teczakrasnik1967@interia.pl

:: REGULAMIN ::


ZASADY OGÓLNE

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się na podstawie przepisów § 23-26 Statutu Ludowego Klubu Sportowego "TĘCZA" Kraśnik i w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 1


Zgodnie z postanowieniem § 22 Statu Klubu do właściwości Walnego Zebrania należy:
1)uchwalenie planów działalności klubu
2)rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3)udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
4)wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5)podejmowanie uchwał i innych spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków.

§ 2


W Walnym Zebraniu z głosem decydującym mają prawo brać udział przedstawiciele członków - delegaci wybrani zgodnie ze Statusem, członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 3


Każdemu delegatowi obecnemu na zebraniu przysługuje tylko jeden głos.

§ 4


W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mają prawo brać udział osoby reprezentujące Powiatowe i Wojewódzkie Zrzeszenie LZS, osoby wspierające materialnie klub oraz zaproszeni przedstawiciele Władz Miasta i Starostwa Powiatowego.

§ 5


Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą wiekszością głosów. W przypadku równości głosów - rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego obrad.
Kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszają delegaci obecni na Walnym Zebraniu do Komisji Wyborczej lub Przewodniczącego obrad. Członkom Komisji Wyborczej przysługuje prawo zgłaszania kandydatów. Zgłoszenie kandydata na członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nieobecnego na zebraniu wymaga jego pisemnej zgody.

§ 6


Listę kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej przedstawia Komisja Wyborcza w kolejności alfabetycznej. Członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą ponownie kandydować i być wybranymi.

§ 7


Stosownie do postanowień § 27 Statusu ustala się na najbliższą kadencję 7-15 (9) osobowy Zarząd i 3 osobową Komisję Rewizyjną.
Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
Wybory odbywają się jawnie. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie tajne jeżeli ponad 50% delegatów wyrazi taką wolę w głosowaniu jawnym.

§ 8


Delegaci w głosowaniu jawnym wybierają ze swego grona 3 osobowe Komisje:
-mandatowo-wyborczą
-skrutacyjną

§ 9


Przewodniczący obrad ma prawo udzielenia lub odbierania głosu mówcy, który odbiega od tematu lub przekracza ustalony czas wystąpienia, ustalony przez Walne Zebranie.

§ 10


Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski.
Uchwały Walnego Zebrania mogą zapadać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 11


Uchwały dotyczące zmian w Statucie wymagają poparcia 2/3 delegatów obecnych na zebraniu.

§ 12


Po wyczerpaniu wszystkich spraw przyjętych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.


wyniki na żywo Mecze na żywoCopyright & Designed by Szpiegu & mazaq